CZ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANY SOUKROMÍ

 

Tento dokument vymezuje základní zásady zpracování osobních údajů v rámci provozu serveru https://www.all-ex.cz.

I. Správce osobních údajů:

Název:                   iMATUN, s.r.o.

IČ:                          28331486                                                                        

Sídlo:                     Hybešova 969/19a, Staré Brno, 602 00 Brno

Vedeno:                 U Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 61777                                           

Tel.:                       +420 777 718 528

Email:                    info@all-ex.cz    

               

(dále jen jako „Provozovatel“)

 

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, jeho hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů.

III. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Provozovatel vychází z hlavních zásad Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení) a všech souvisejících zákonů. Nařízení je platné od 25. 5. 2018. A dále ze zákona č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 127/2005, o elektronických komunikacích a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. V souladu s těmito předpisy byl právní základ pro zpracování osobních údajů stanoven v tomto rozsahu:

Oprávněný zájem Provozovatele

Provozovatel má možnost provádět zpracování osobních údajů uživatele ve vlastním, subjektivně stanoveném zájmu. Tuto kategorii běžně naplňují aktivity k výkonu svobody projevu, ochraně služeb před zneužitím (včetně předcházení podvodům), vymáhání pohledávek a právních nároků obecně, přímý marketing, sledování provozu a výkonu webové prezentace, kroky k zajištění bezpečnosti sítí a informací, či zpracování za účelem oznámení případných trestných činů. Uživatel má proto právo na námitku proti uvedenému zpracování, právo na výmaz a také právo na posouzení oprávněnosti takového zpracování.

Plnění právní povinnosti

V tomto případě právní důvod zpracování osobních údajů vyplývá z konkrétní národní či evropské legislativy. Provozovatel je touto povinností vázán. Příkladem může být zpracování z důvodu povinností stanovených finančním úřadem či reakce na soudní rozhodnutí a předání konkrétních dat orgánům činných v trestním řízení.

Provozovatel zpracovává následující osobní údaje:

 • IP adresa, datum a čas návštěvy, identifikace zařízení.

IV. Účel zpracování osobních údajů

Shromážděné osobní údaje Provozovatel využívá pro naplnění určitého, výslovně vyjádřeného a legitimního účelu. V rámci služeb serveru https://www.all-ex.cz jsou zpracovávána Vaše osobní data pro následující účely:

 • k naplnění právní povinnosti,
 • ke zlepšování a zkvalitňování služeb Provozovatele,
 • k měření návštěvnosti internetového serveru Provozovatele,
 • k zajištění bezpečnosti služeb Provozovatele a pro ochranu proti jejich zneužívání,
 • za účelem přímého marketingu služeb Provozovatele,
 • k vymáhání pohledávek a vymáhání nároků za náhradu škody,
 • k hodnocení spokojenosti uživatelů.

Zpracování osobních údajů provádí Provozovatel výpočetní technikou, popř. manuálně - pověřenými zaměstnanci, příp. třetí stranou na základě smluvního vztahu, to vše při dodržení požadavků GDPR pro správu a zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů Provozovatelem nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

Uživatel poskytujete osobní údaje zcela dobrovolně, nemá povinnost je poskytnout. Pokud však uživatel osobní údaje Provozovateli neposkytnete, nemusí webová prezentace fungovat korektně. Je zcela na uvážení uživatele, zda bude server využívat či nikoli.

V. Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje mohou být předány následujícím příjemcům:

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány),
 • Poskytovatelé údržby a informačních systémů,
 • Reklamní systém společnosti Google (Google AdWords)
 • Poskytovatelé dalších služeb (např. doprava, platební systém, externí účetní nebo daňový poradce).

VI. Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence smluvního vztahu mezi stranami a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

VII. Použití souborů cookies

Cookies jsou velmi malé textové soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do prohlížeče koncového zařízení uživatele (počítače, tabletu, smartphonu apod.).

Stránka Provozovatele pracuje s:

 • technickými a bezpečnostními cookies, které jsou nutné pro její korektní zobrazení a funkčnost. Z tohoto důvodu jsou povinné a nelze je vypnout, dále s 
 • analytickými cookies umožňujícími sledovat návštěvnost a způsob užívání stránek, díky tomu může být stránka lépe optimalizována pro lepší zážitek uživatele, dále s
 • personalizovanými a reklamními cookies, které zaznamenávají konkrétní návštěvu stránky, díky čemuž může být uživateli personalizována reklama.

Dočasné soubory cookies se ukládají pouze na dobu návštěvy uživatele na internetové stránce. Trvalé soubory cookies zůstávají uloženy déle, a to v závislosti na své funkci.

Provozovatel předem uživatele informuje o užití cookies na těchto stránkách a jeho rozsahu a účelu jejich zpracování. K tomu si vyžádá předchozí souhlas s jejich ukládáním v případech ad 2.) a 3.). Pokud si uživatel nepřeje, aby Provozovatel ukládal cookies do jeho zařízení, může změnit nastavení správy cookies svého webového prohlížeče, kde ukládání cookies zakáže. Cookies lze také blokovat jen pro jednotlivé internetové stránky dle nastavení internetového prohlížeče uživatele.

Pokud uživatel cookies zakáže (jakýmkoliv výše uvedeným způsobem), nemusí tyto stránky a jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit.

VIII. Práva uživatele

 • Právo na přístup – uživatel má právo získat informace o tom, zda jsou zpracovány jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu – uživatel má právo, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz – uživatel má právo požádat Provozovatele o výmaz zpracovávaných osobních údajů a jestliže jsou pro to splněny zákonné podmínky, bude této žádosti vyhověno.
 • Právo na omezení zpracování – uživatel má právo, aby Provozovatel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo vznést námitku – uživatel je oprávněn proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Provozovatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů – uživatel má možnost získat osobní údaje, které Provozovateli poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo podat stížnost – v případě, že bude uživatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Provozovatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 • Právo subjektu kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – toto právo svědčí uživateli, pokud dal ke zpracování osobních údajů souhlas.